Home

Forskning om utbildning och lärande

Utbildning och lärande Göteborgs universite

Utbildning och lärande Göteborgs universitet har framstående forskning som rör relationerna mellan utbildning, samhälle och hälsa, individers och olika gruppers villkor och studieframgång, samt lärande inom och utom det formella utbildningssystemet Profilen Utbildning och lärande forskar om undervisnings- och lärprocesser, villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling. Vår forskning är tvärvetenskaplig och bedrivs inom ett brett område från förskola till högre utbildning Om tidskriften. Utbildning & Lärande är en vetenskaplig tidskrift som startade hösten 2005. Sedan 2018 har värdskapet för tidskriften flyttats från pedagogikämnet vid Högskolan i Skövde till Högskolan Dalarna. Ny redaktion är Jörgen Dimenäs, Jan Håkansson och Madeleine Michaelsson med huvudredaktör Åsa Wedin

Utbildning och lärande - Högskolan Dalarn

Forskning om skola och utbildning | lnu

Enligt Austin & Menges bör forskningen om lärande och undervisning på högskolenivå ta hänsyn till den komplexa verklighet - politiskt, organisatoriskt och personmässigt - där lärandet äger rum och hämta sina data från olika källo Aktuell forskning om utbildning och lärande. Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté arrangerar årligen konferensen Resultatdialog med syftet att sprida kunskap om aktuell forskning och samtidigt skapa en mötesplats för dem som är intresserade av utbildningsvetenskaplig forskning Analyser om utbildning och arbetsmarknad. innovation företagen introducerat och vilka innovationsrelaterade aktiviteter som genomförts under en referensperiod om tre år. Forskning och utveckling, Innovationer, Omsättning, Utgifter. Universitet och högskola, Lärare

Framtidens lärande och utbildning. Under de senaste 30 åren har snart sagt alla skolformer utsatts för stort yttre tryck. Förändrade attityder och värderingar hos elever och föräldrar, ny teknik och nya distributionsformer och mycket mer har förändrat skolans förutsättningar i grunden. Det mesta talar för att detta bara är början Forskningen om lärarutbildning och förhållandet mellan undervisning och elevers lärprocesser är omfattande. Vissa forskare delar in forskningen i tre olika faser, från att se utbildningen som en fråga om praktisk övning till en fråga om inlärning och slutligen en utbildningsfråga där effektivitets- och kvalitetsfrågor fokuseras ford (2010) framhåller att det är av vikt att undvika dikotomier mellan utbildning och omsorg. I ljuset av denna forskning förstår vi det som att undervisning i förskole-verksamhet av hög kvalitet kännetecknas av att förskolans personal integrerar barns emotionella, sociala och kognitiva lärande och ser dem som kompletterande och a

Tidskriften Utbildning & Lärande - Högskolan Dalarn

Utbildningsvetenskaplig forskning handlar om bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande. Vid Uppsala universitet bedrivs forskning av utbildningsvetenskaplig relevans vid ett flertal institutioner inom såväl det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området som de naturvetenskapliga och medicinska områden Utbildning och lärande är en professionell resurs inom Region Kronoberg som ska stå i framkant för det livslånga lärandet. Vi bidrar med pedagogisk kompetens, teoretisk och praktisk kunskap och verkar både i och utanför Region Kronoberg Forskning inom översättningsvetenskap vid Stockholms universitet. Vi forskar främst inom områdena barn och tolkning, kognitiva aspekter av tolkning resp. översättning, medieöversättning, skrivtolkning, tolk-medierad interaktion, tolkutbildning, översättningssociologi samt översättning som textpraktik Kursen introducerar simulering som metod för lärande och forskning och innehåller teoretiska studier och praktiska moment. Olika simuleringstekniker behandlas t.ex. rollspel, patientsimulatorer, virtuella verktyg

Forskning om undervisning och lärande - Forsku

 1. Forskargruppen intresserar sig huvudsakligen för vuxnas lärande i såväl organiserade former som t.ex. gymnasieutbildning, vuxenutbildning, högre utbildning och folkbildning som i människors vardagsliv och arbetsliv. Vidare fokuseras villkoren för deltagande och övergångar mellan olika utbildningsformer, utbildning och arbetsliv samt arbetsliv och.
 2. Internationell forskning om skolors ledning och styrning får allt större inflytande i vår nationella kontext. Denna forskning medför ofta en snävare syn på skolledarskap än vad vi är vana vid och den inrymmer också antaganden om att forskning inom utbildningsområdet ska medverka till att effektivisera skolor
 3. Utbildning, lärande, forskning (ULF) är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola gällande forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Här kan du läsa om de ULF-processer som.
 4. svenska staten om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, det så kallade nationella ALF-avtalet (LS 1408- 0943). Avtalet kompletteras med ett regionalt avtal med Karolinska Institutet om utbildning av läkare, verksamhetsförlagd utbildning för vissa andr
 5. Utbildning är centralt för individens och samhällets utveckling. I dag ställer teknikutvecklingen, globaliseringen och den ständigt ökande kunskapsproduktionen nya krav på såväl individer som utbildning. Lärandet måste organiseras på nya sätt, nå nya grupper och vara en angelägenhet för alla
 6. I miljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) vill vi stimulera till forskning med fokus på pedagogisk yrkesverksamhet och pedagogiska praktiker. Forskningsprojekten riktas mot utbildningssektorns olika institutioner - främst förskola, fritidshem, förskoleklass och skola, men även professionsutbildning med särskild uppmärksamhet mot lärarutbildning
 7. På Institutionen för pedagogik och didaktik bedrivs just nu mycket forskning om migration och integration i relation till utbildning, lärande, och vägledning - från olika infallsvinklar. Här har vi samlat alla projekt. Du kan också läsa korta intervjuer med forskarna där de berättar om studierna

Det kan i sin tur generera i uppslag till fortsatt forskning om elevernas möjligheter till ökad delaktighet (Dysthe 2003) i ett lärande. 47 Referenslista . Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet. Lund: Studentlitteratur . Ahlberg, A. (2007). Specialpedagogik - ett kunskapsfält i utveckling I detta forskningsprojekt studerar vi bl.a. konstruktioner av digitalisering i policy, aktörer involverade i styrning av digitalisering av utbildning och i utformandet av digitaliseringspolicy samt den diskursiva relationen mellan digitalisering av utbildning och krav på medborgaren genom begrepp såsom livslångt lärande, självreglering och entreprenörskap 3.1 Lärosätenas anslag för forskning och utbildning på uttala sig generellt om vad en gemensam samverkansmodell ett tydligt syfte och att den ingår i ett större sammanhang - i detta fall ett gemensamt ansvar för att utveckla lärande i skolan och i lärar-utbildningen. Den förutsätter också tillit och en jämbördig. Forskning om digitalisering och lärande. RISE erbjuder ett sammanhang där organisationer inom utbildningssektorn och verksamma inom livslångt lärande kan medverka i tillämpade forskningsprojekt, få ny kunskap, testa produkter och system och även få tillgång till såväl forskning som omvärldsanalys kring digitalisering

Artiklar om forskning - Skolverke

Kollegahandledning - en effektiv modell för handledarutbildning. Utbildning och forskning 26 okt 2021 Kollegahandledning innebär att jämbördiga kollegor ger varandra återkoppling på en professionell prestation. Modellen har möjliggjort breddutbildning av ST-läkare i handledning av läkarstudenter i Västra Götaland Barndom, lärande och utbildning (BALU) är en forskningsmiljö med nära anknytning till förskollärarutbildning och grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem och skolans yngre åldrar. Ansatsen är bred och speglar såväl barns lärande och utveckling som barndomsvillkor, profession och de olika skolformerna som institutioner Utveckling, lärande, forskning är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning Specialpedagogik, utbildning och lärande ställer frågor om vad kunskap, undervisning och lärande är, för vem och hur detta kommer till. Forskningen rör ofta relationen mellan individ och samhälle och aspekter av tillgänglighet, delaktighet, inkludering och exkludering Forskningsmiljön består av forskare och lärare som är intresserade av pedagogik och ämnesdidaktik i högre utbildning. Forskningen är utbildningsnära d.v.s. den drivs av de utmaningar och möjligheter som finns i utbildningsverksamheten. Därmed leder den till konkret utveckling och förändring som är till nytta för: Studenterna som.

Utbildning & Lärande vänder sig till forskare, verksamma lärare, lärarutbildare och studerande samt till andra aktörer inom skola och utbildning. Utförligare presentation, inbjudan att insända bidrag och författarinstruktion samt prenumerationsinformation finns på webbsidan för Utbildning & Lärande Forskning och lärande i hälso- och sjukvården. Malin Lager är en av våra många anställda som bedriver forskning. Foto: Johan W Avby. Futurum - akademin för hälsa och vård, är Region Jönköpings läns enhet för forskning och utbildning. Region Jönköpings län är en lärande- och kunskapsorganisation. Det innebär att Futurum.

nings- och undervisningsuppdrag (Norðdahl & Jóhannesson 2016, Sageidet 2014, Sandberg, Lillvist & Ärlemalm-Hagsér 2018) vidare pågår utveckling och forskning kring kvalitetsstödjande verktyg för utbildning för hållbarhet i förskolan i Norge (Presthus Heggen 2016) liksom i Sverige (Kultti m fl 2016) Om lärande och undervisning November 2015 https://lasochskrivportalen.skolverket.se 3 (9) En företrädare för pragmatismen var Dewey (1916/1997), vilken har haft och har stort infly-tande inom pedagogisk forskning, skola och utbildning. Learning by doing är ett begrepp som många lärare känner till och som Dewey myntade

Lärande, utbildning och samhällets digitalisering

Forskning på Danderyds sjukhus. Det stora patientunderlaget och den samlade kunskapen om de stora folksjukdomarna ger goda förutsättningar för klinisk forskning inom områden som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och övervikt. Andra viktiga forskningsområden är förlossningsvård, gynekologi, ortopedi och njurmedicin samt. Om Utbildning, lärande och globalisering. Inom ramen för forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering undersöks betydelser av att förskola, skola och högre utbildning i allt ökande utsträckning befinner sig i ett internationellt sammanhang med migrationsströmmar, globala policyaktörer och multinationella företag

Du som studerar eller arbetar med forskning, utbildning och kulturverksamhet (FUK) kan här få tillgång till kostnadsfria geodata. Genom att teckna licensavtal om användning av geodata för FUK, så får ditt universitet, högskola eller din kulturinstitution tillgång till kostnadsfria geodata från Lantmäteriet Poddar om skola, utbildning och läraryrket. Nedan länkar vi till ett urval av podcasts om skola, Skolforskningspodden är en podd om forskning, undervisning och lärande. I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola Fundament för forskning om utbildning och IT, 7.5 hp. Kursen behandlar de historiskt mest tongivande ansatserna för att studera och analysera användning och design av digitala verktyg och media inom skolan. Kursen arrangeras genom sex stycken seminarier Projektet Full loop/Varvet runt utanför Tekniska museet i Stockholm 2021.. Forskningsområdet Visuella och materiella kulturer och lärande vid Konstfack bedrivs på utbildningsvetenskaplig grund. Lärande studeras som situerat och ständigt inramat av sociala och kulturella aspekter. Visuella kulturstudier studerar bilder och andra visuella fenomen, som seende- och bildframställningspraktiker

forskning om undervisning och lärande vill fästa uppmärksamheten på nödvändigheten av att lärare i högre grad deltar i sin egen och skolans kunskapsutveckling. utbildning grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Stockholm, september 2010 Solweig Eklund Regeringsuppdraget ULF - utveckling, lärande och forskning. Lärarhögskolan vid Umeå universitet har tillsammans med Göteborgs universitet, Karlstad universitet och Uppsala universitet fått i uppdrag av regeringen att genomföra en försöksverksamhet med praktiknära forskning. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva modeller för. Med en nära koppling mellan forskning, utbildning, utveckling och innovation skapar Region Stockholm en modern och framåtblickande organisa­tion. I strategin tydliggörs att beslutsunderlag i Region Stockholm ska utgå från vetenskaplig grund och säkerställa möjligheten till forskning, utveckling och utbildning

 1. Konferens på temat forskning om högre utbildning. Publicerad den 27 april 2021. Nu har programmet till konferensen om forskning om högre utbildning den 19-20 maj presenterats. Huvudtalare vid konferensen om forskning om högre utbildning är Tone Dyrdal Solbrekke från Universitet i Oslo och Örebro universitet och Sharon Rider från Uppsala.
 2. Att studera pedagogik passar för dig som är intresserad av människors lärande i olika sammanhang. Vi har fristående kurser som både riktar sig till dig som är ny inom området och till dig som har flera års arbetslivserfarenhet och nu vill vidareutbilda dig
 3. Swedesd - Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling, Ingår som en del av Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universite
 4. Lärande, informatik, management och etik Fokus på forskning, utveckling och utbildning inom medicinsk pedagogik, etik, informatik, management, statistik och suicidprevention. Medicin, Huddinge Utbildning och forskning inom ett brett medicinskt fält som innefattar samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar
 5. Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet. Här hittar du information om universitetets organisation, samarbeten och annan fakta om Stockholms universitet
 6. Forskningsledare för forskningsmiljön Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen (FULL) inom lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad
 7. Temadag om högre utbildning och forskning. Alla event. Tid och plats. Onsdag 16 juni 2021, 10:00-14:30. I syfte att belysa den högre utbildningens och forskningens centrala roll för svensk ekonomi bjöd SNS in tongivande aktörer från universitet och högskolor, forskningsstiftelser, forskningsintensiva företag, fackförbund.

Resultatdialog 2010 - om utbildning och lärande

Utbildning och forskning - Statistiska Centralbyrå

> Utbildning och forskning Seminarieserien ska skapa förutsättningar för ett lärande och erfarenhetsutbyte kring att leda lärande för hållbar utveckling. Anmälan sker till Karlstads universitet och pågår till 31 augusti 2021 om inte seminarieserien blir fulltecknad innan dess Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen SPRÅKUTVECKLING OCH FORSKNINGSCIRKLAR Utvärderingar av insatser i regi av Malmö Stads Resurscentrum för mångfaldens skola Ola Holmström, Anders Persson & Birgitta Svensson (red.) HÖGSKOLAN I HALMSTAD För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Forskningsrapport.

Lärande, praktik och tjänstgöring. Du som utbildar dig ska få en bra start på din yrkesbana. Hos oss har du goda möjligheter att introduceras i yrket och fördjupa dig professionellt. Här hittar du information om platser för lärande och tjänstgöring i våra verksamheter och vad vi erbjuder dig som studerande Om du besöker vår engelska version och vill se definitioner av Forskning om lärande och utbildning på andra språk, vänligen klicka på språkmenyn till höger längst ner. Du kommer att se betydelser av Forskning om lärande och utbildning på många andra språk som arabiska, danska, nederländska, hindi, Japan, koreanska, grekiska, italienska, vietnamesiska, etc Utbildning. Vi utbildar lärare inom ämnena matematik, biologi, fysik och kemi. Institutionen erbjuder också magisterprogram, masterprogram, utbildning på forskarnivå samt fristående kurser. Läs mer om Utbildning Vi bedriver forskning inom system-, ledarskaps- och managementfrågor i hälso- och sjukvården, livslångt lärande för sjukvårdspersonal, etik- och policyfrågor som rör sjukvård och forskning, sjukvårdens informationssystem, social innovation och självmordsprevention. Vi samverkar med Region Stockholm, olika myndigheter och företag, samt patientorganisationer

Framtidens lärande och utbildning Kairos Futur

I dag samlas ledande företrädare för universitet, högskolor, forskningsråd och företag för samtal som kommer att bidra till att sätta inriktningen för SNS kommande projekt om högre utbildning, forskning och livslångt lärande. Projektet startar i januari år 2022 och leds av SNS nya forskningsledare Jonas Klarin Teorier om lärande. Undervisningsuppdraget innebär bland annat att ständigt förhålla sig till begreppen kunskap, lärande och undervisning. Detta är begrepp som har många innebörder och som dessutom påverkas av ideologiska och politiska strömningar. I denna kurs får du lära dig mer om olika teorier om lärande, som alla på något. Kort om lärare/forskare vid universitet och högskolor Det finns många alternativ att välja mellan för dig som vill satsa på en karriär inom utbildningsväsendet. Som universitetslärare eller doktorand forskar och undervisar du vid universitet och högskolor

Forskning om lärarutbildning 31 Objekt Alla objekt Utveckling, lärande, forskning (ULF Lärare och forskare utvecklar digital didaktisk design Ulrika Bodén, Linnéa Stenliden, Om inget annat anges är verk from 2019 licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 4.0 Internationell Licens I: Hyltenstam, Kenneth och Lindberg, Inger (red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur (37 s.) Sernhede, Ove (2011). Varför uppfattar så många unga i storstädernas utsatta förorter inte skolan som en väg in i samhället? I: Forskning om undervisning och lärande, nr 6 Spellappar som lärresurs finns i en mängd olika varianter, och kvaliteten mellan dem skiljer sig stort. Eftersom få appar bygger på forskning eller är vetenskapligt utvärderade är det viktigt att lärare har kunskap om viktiga aspekter vid val av resurser, till exempel kopplingen till läroplanen, bra återkoppling och aktivt deltagande främja det livslånga lärandet. Utbildning av hög och likvärdig kvalitet över hela landet. Vi behöver ha utbildning med hög och likvärdig kvalitet över hela landet. Därför behövs också starka forskningsmiljöer över hela landet - det är i mötet mellan forskning och utbildning som goda kunskapsmiljöer skapas

Om oss - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och

Video: Forskning om lärarutbildning - Linköpings universite

Forskning - Institutionen för pedagogik, didaktik och

Region Kronoberg - Forskning, Utveckling och Utbildning FoU

Forskning - Tolk- och översättarinstitute

CiteSeerX - Document Details (Isaac Councill, Lee Giles, Pradeep Teregowda): som ett led i högskolestyrelsens satsningar på lärarutbildningen har forskningsmiljön Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen (FULL) inrättats. Tre forskningsområden prioriteras inom lärarutbildningen: 1. forskning nära lärarutbildningens innehåll inklusive ämnesdidaktisk forskning; 2. Forska tillsammans - samverkan för lärande och förbättring. Publicerad 06 mars 2018. Uppdraget har varit att kartlägga och redogöra för befintlig samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän kring praktiknära forskning, redovisa vad som i dag kan utgöra hinder för långsiktig sådan samverkan och föreslå hur lärosäten och. Utbildning och forskning på konstnärlig grund konstnärer inom alla discipliner, akademiska lärare, forskare med vetenskaplig och konstnärlig inriktning och tekniker med stor delaktighet i utbildningarna. Senaste nytt, tips om utställningar och mycket annat Forskning och utveckling om digitala läromedel för att gynna lärande och lärare. I A. Persson, & R. Johansson (Red.), Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet (s. 45-64) Granskning av forskning och examination i utbildning omfattar den inbyggda kollegiala granskning som sker i varje forskningsmiljö och i det internationella vetenskapssamhället respektive de sätt på vilka studenternas kunskaper, färdigheter och förhållningssätt bedöms ('academic standards' på engelska).Dessa två, kollegial granskning och examinationer, är fortsatt de viktigaste.

Bloggar om utbildning och lärande. Den kulturella hjärnan Kultur och miljö påverkar vår hjärna och därmed hälsa, välbefinnande och lärande. Här samlas kunskap om vad det kan betyda för hälsovård, rehab och undervisning. För professioner, beslutsfattare och intresserade. LÄRANDE I FÖRSKOLAN - OM MÖJLIGHETER OCH HINDER En kvalitativ studie om hur förskolans pedagoger och inomhusmiljö möjliggör för barn att utveckla entreprenöriella förmågor. MY MATALAMAA SANDRA ÅKERLUND Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Självständigt arbete - förskolepedagogiskt område Grundnivå, 15 hp

Simulering som metod för lärande och forskning - Högskolan

Lära om livet är en livserfaren och klok betraktelse. Min kun¿skapsresa startar i det traditionella, slutna bondesamhället och slutar i denna resumé över mitt liv, i den globala akademiska världen. Den utspelar sig i klassresornas århundrade. Så formulerar sig Britt Johansson i denna höga visa om det livslånga lärandet, om kunskapens frukt och tre egna utbildningar: från. Kontinuerligt lärande svarar på behovet att utveckla och förnya kunnandet under olika skeden av livet och arbetslivet. För att göra det möjligt ingår en reform av det kontinuerliga lärandet i regeringsprogrammet. Inom ramen för reformen granskas bland annat utbudet på och finansieringen av utbildning samt utkomsten under utbildningen Forskare och lärare Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog. Adman, Per Universitetslektor 018-471 3415 per.adman [AT-tecken] statsvet.uu.s På Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle, NMS, bedrivs undervisning, forskning och utvecklingsarbete i och för lärarprofessionsämnena biologi och lärande, fysik och lärande, samt teknik och lärande. Intresset inriktas mot olika former av kultur- och samhällsperspektiv på undervisning och lärande Högre Utbildning, tidskriften om undervisning och utbildning vid universitet och högskolor, ger ut ett temanummer om högre utbildning och coronapandemin senare i år.De söker därför bidrag i ett Call for Papers med deadline 15 oktober.. Tidskriften Högre utbildning efterlyser därför bidrag som redogör för eller kritiskt analyserar och problematiserar vad den snabba omställningen.

6.4 Diskussion utifrån studiens tillämpning, fortsatt forskning och studiens kvalitet 6.4.2 Förslag på fortsatt forskning Från början fanns det en riktning genom Bourdieu (1984) att undersöka maktstrukturer, som exempelvis, den högskoleförlagda (HFU)- och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) eller mellan studenternas tidigare yrke som civilingenjörer och det blivande som lärare Positiv psykologi inom grundläggande utbildning - Styrka, glädje, medkänsla Målsättningen med fortbildningen Styrka, glädje och medkänsla är att mångsidigt stärka elevers och skolpersonals välbefinnande och resurser genom aktuell forskning och praktisk tillämpning av metoder inom positiv psykologi i skolvardagen till Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet till Hösttermin 2021 (deltid 50%) Omfattning. 7.5 hp. Tid. 2021-08-30 - 2021-11-07 (deltid 50%) Utbildningsnivå. Grundnivå. Kurstyp. Fristående kurs Institutionen för kultur och lärande. Institutionen har utbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå. Dessutom bedrivs forskning inom institutionens alla ämnen. Institutionen består av ämnena engelska, estetik, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik.

Det åländska utbildningssystemet omfattar barnomsorg, grundskola, gymnasieutbildning och folkhögskoleutbildning. I landskapet finns också yrkeshögskoleutbildning inom ett antal intressanta områden som till exempel sjöfart, vård och informationsteknik. På alla utbildningsstadier erbjuds vuxenutbildning Under en diskussion på Twitter angående vikten av ämneskunskaper hos lärare fick jag tips om tre intressanta studier som alla berör ämneskunskaper och ämnesdidaktisk skicklighet hos lärare. Det finns en föreställning om att andra saker har blivit viktigare än detta och därför spelat ut sin roll. Nedan tänker jag redogöra kort för dessa tre studie Vilken lön har lärare? Jämför med andra löner. På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.. Finns det jobb för lärare? För nyexaminerade: Liten konkurrens om jobben - det finns fler jobb än utbildade och brukar vara förhållandevis lätt att få jobb.. För erfarna: Liten konkurrens om jobben En tredjedel av sjuksköterskeutbildningen vid Röda Korsets Högskola består av verksamhetsintegrerat lärande (VIL) med verksamhetsförlagd utbildning (VFU), klinisk praktik och klinisk färdighetsträning. Här kan du läsa mer om VFU forskas, och där meritering inom utbildning och forskning likställs.4 Goda och tydliga karriärvägar hänger nära samman med frågor om kompetensförsörjning, rekrytering och olika anställningar. Kompetensförsörjningen vid universitetet bestäms i huvudsak av utbildningens och forskningens behov

Symposium om konstnärlig forskning i Piteå - LuleåSymposium och debatt: Praktiknära forskning om lärande och