Home

SS EN 12600

SS-EN 12600 är en standard för klassindelning av glas mot tung stöt. Klasserna i denna standard åberopas när det gäller glas för personsäkerhet. I Boverkets Byggregler (BBR) framgår tydligt vad som anses vara personsäkert glas och dessa regler är tvingande när det gäller ändring, om- oc Standard Swedish standard · SS-EN 12600 Glass in building - Pendulum test - Impact test method and classification for flat glass. Subscribe on standards with our subscription service. When you use our service you can be assured the latest editions and easy access. Read more about SIS.

Enligt BBR uppfyller laminerat säkerhetsglas enligt standarden SS-EN 14449 som klarar klass 2(B)2 enligt standarden SS-EN 12600 krav på skydd mot fall genom glas. Skydd mot skärskador. Skärskador vid fall genom glas i byggnader kan ge upphov till mycket allvarliga skador för den som råkar ut för det Europastandarden EN 12600:2002 gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller den officiella engelska versionen av EN 12600:2002. Standarden ersätter SS 22 44 26, utgåva 1. The European Standard EN 12600:2002 has the status of a Swedish Standard. This document contains the official English version of EN 12600:2002 Klassning SS-EN 12600 och SS-EN 356, P1A till P3A. Vad är skyddsglas? Glas som skyddar mot vandalism, beskjutning, intrång, inbrott, explosioner och sprängning, vattentryck, elektromagnetisk strålning, röntgenstrålning, brand, buller och UV-strålning skall benämnas skyddsglas (jfr engelska security glass). Klassning SS-EN 356, P6B.

Ss en 12600 - byggnadsglas - pendelprov - motstånd mot

  1. Säkerhetsglas testas enligt SS EN 12600. Pendeltest utförs genom att dubbla däck, vikt 50 kg, får falla mot 876 x 1938 mm stora testglas med givna fallhöjder: Klass 3: 190 mm Klass 2: 450 mm Klass 1: 1200 mm Klassningen innebär också att typ av bräckage anges i tre kategorier
  2. * Säkerhetsglas testas enligt SS EN 12600. Pendeltest utförs genom att dubbla däck, vikt 50 kg, får falla mot 876 x 1938 mm stora testglas med givna fallhöjder: Klass 3: 190 mm (jft tidigare klass F1: 305 mm); Klass 2: 450 mm (jft tidigare klass F2: 457 mm); Klass 1: 1200 mm (jft tidigare klass F3: 1219 mm). Exempel på klassning
  3. Standard Svensk standard · SS-EN 12150-1 Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av soda-silikattyp - Del 1: Definition och beskrivning med människa,skall det termiskt härdade säkerhetsglaset av kalk-sodasilikattyp också klassas i enlighet med prEN 12600
  4. skar risken för personskador. Det sega la
  5. SKYDDSNIVÅER & SÄKERHETSKLASSER . PERSONSKYDD / SÄKERHETSFILM SS-EN 12600 - PENDLANDE DÄCK Pendelns form och mått: Dubbla däckvikter 50 kg Standard ersätter SS 224426, SS 22445
  6. Förklaring av standard för glas. Standard - för att säkerställa likformighet hos olika produkter - för att på ett tillfredställande sätt jämföra styrka och svagheter hos olika produkter. Bra för kund/inköpare att kunna jämföra produkter. Testerna har genom det Europeiska samarbetet blivit internationella

Termiskt härdat säkerhetsglas enligt SS-EN 12150-2, som klarar lägst Klass 1(C)2 eller lammellglas som säkerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600 bör användas i: - glasräcken, - glasytor i entréer och kommunikationsutrymmen om avståndet frå Alla Heliosfilmer i RHE- och NHE serierna uppfyller kraven i enlighet med SS EN 12600 klass 2B2. Detta innebär att filmen konverterar glaset till ett laminerat säkerhetsglas. Ladda ner broschyr LLumar Helios utvändig fönsterfilm. Utvändig LLumar Heliosfilm monterad på enkelglas 4 mm. Utvändig LLumar Heliosfilm monterad på 2 glas 4 mm + 4 m SS-EN 1176-1:2017 och har utgivits i den engelskspråkiga versionen. Detta dokument återger EN 1176-1:2017 i svensk språkversion. De båda språkversionerna gäller parallellt. Denna standard ersätter SS-EN 1176-1:2008, utgåva 2. The European Standard EN 1176-1:2017 has the status of a Swedish Standard. The standard was approve

Samtliga produkter uppnår minst säkerhetsklass 1(B)1 enligt SS-EN 12600 och finns även som skyddsglas klassade enligt SS-EN 356. Pilkington Optiphon™ kan kombineras med andra Pilkington-produkter till ett multifunktionellt bullerdämpande glas, som enkelglas eller isolerrutor, med fördelar som Uppfyller SS-EN 356 samt kraven på säkerhetsglas SS-EN 12600. Skyddar mot vandalism och inbrott. Tål upprepade slag från tunga föremål som tegelstenar, hammare eller kofot. Ger högre UV-skydd än monolitiska glastyper. Kan användas i applikationer som visar värdefulla artiklar på museer eller banker MTK • BBR • BKR • SIS • SS-EN • CE-märkning 78. 2 www.pilkington.se Välkommen till Glasfakta 2015 Du håller nu i din hand den sjunde utgåvan av Glasfakta, ett praktiskt hjälpmedel för val av byggnadsglas. Den ersätter tidigare versioner. Här hittar du alla viktiga fakta, med CE-märkt Standard Swedish standard · SS-EN 12600 . Glass in building - Pendulum test - Impact test method and classification for flat glass. Status: Valid Vali

Standard - Glass in building - Pendulum test - Impact test

eller laminerat säkerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600 bör användas i: - glasräcken - glasytor i entréer och kommunikationsutrymmen om avståndet från glasytans underkant är till golvet eller marken är mindre än 1,5 meter AlfaFönster erbjuder: laminerat säkerhetsglas. 8:353 Skydd mot skärskador. Glasytor ska utformas så att risken för skärskador begränsas. Allmänt råd. Termiskt härdat säkerhetsglas enligt SS-EN 12150-2, som klarar lägst klass 1 (C)2 eller laminerat säkerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar lägst klass 2 (B)2 enligt SS-EN 12600. Stiklų klasifikacija pagal EN 12600 standartą. Laminuotų stiklų žymėjimas pagal standarto LST EN 12600:2003 klasifikaciją. PVB laminuoto stiklo kodas. PVB plėvelės storis, mm. Stiklo storis, mm. Klasė pagal EN 12600. 33.1 Med säkerhetsglas avses termiskt härdat glas enligt SS-EN 12150-2 lägst klass 1(C)2 eller laminerat glas med lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600. Läs mer i Boverkets regelsamling för byggande, 8:352 samt 8:353 om när säkerhetsglas skall användas Fakta. BBR kap 8:35; Glas i byggnader; I SS- EN 12600 anges klassning av säkerhetsglas. (C) anger säkert brottmönster som härdat glas (B) anger säker brottmönster som laminerat glas

Glas i byggnader - PBL kunskapsbanken - Boverke

Vi testar ClickitUp® enligt SS-EN 12600:2002 Tung stöt för att ni ska kunna känna er säkra med att våra produkter håller en hög standard på marknaden. Läs mer om vår kvalité . Glasräcken för olika beho För glassäkring finns Europeiska normer som SS-EN 12600 och SS-EN 356, vilka filmen uppfyller. Livslängd: Invändigt monterad solskyddsfilm har en normal livslängd på 15-25 år. Utvändigt monterad film har en normal livslängd på omkring 10 år, beroende på slitage PErsonskydd - vandalskydd - inbrottsskydd (ss-En 12600/356) klass Vapen kaliber avstånd utgångs- hastighet hammerglass-produkt BR1-NS Handeldvapen/ Gevär.22 LR 10 m 360 m/s HmG RABS 12 mm + 4 mm BR2 Handeldvapen 9 mm x19 Parabellum 5 m 400 m/s - BR3 Handeldvapen .357 Magnum 5 m 430 m/s - BR4-NS Handeldvapen .44 Magnum 5 m 440 m/s HmG BR4NS 23 m SS-EN 12600 teststandard Skillnaden från SS- 22 44 55 SS-EN 12600 skiljer sig från de tidigare gällande standarderna i Sverige SS 22 44 25 och SS 22 44 26 på några punkter, en översiktlig differens åskådliggörs i nedan tabell

Glasytor och infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa. Allmänt rådProvningsmetod för motstånd mot tung stöt och klassindelning finns i SS-EN 12600. 8:351 Skydd mot sammanstötningStora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar ska vara tydligt markerade SS-EN (bättre värden åt höger) 14 351-1 EN 12600. Tillverkarens uppgifter Uppgift för det godtagna organet Kontroll- Tillverk- Ytterligare stick- Första Första besiktning Första Löpande Ev revisions Uppfyller kraven enligt SS EN 12600, klass 2B2. Kan avlägsnas utan att lämna rester av häftämnet. Filmen är mycket lättapplicerad då den ligger på en pappersbärare. FILMTYP: Klar Polypropylen (tjocklek: 90 mikron) Häftämne: Akrylbaserat, trycksensitivt, (tjocklek 30 mikron) En rulle innehåller 0,41 cm x 49 m. Tensile strenght: 168 N/cm Alla LLumars utvändiga RHE + NHE + SHE7 filmer konverterar glaset till ett laminerat säkerhetsglas och uppfyller därmed klassificering 2B2 enligt SS EN 12600 på 4 resp. 6 mm floatglas Alla angivna värden är indikativa och givna inom tillverkarens toleranser. Vi reserverar oss för eventuella tryck och skrivfe

SS-EN 12600 Glass in building - Pendulum test - Impact test method and classification for flat glass. SS-EN 572-1:2012+A1:2016 Glass in building - Basic soda-lime silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties. Swedish Institute for Standard Filmen är tillverkad enligt högsta standard och uppfyller kraven för säkerhetsglas enligt SS EN 12600 klass 1B1. Filmen ligger på rullar som är 91,5 cm bred och den innehåller 15 lpm. Samarbetspartner SS EN 12600 6. Glasparti i yttervägg Bröstning mindre än 0,8 m. Fallhöjd över 2 m. Krav: Skydd mot skärskador och fall genom glas Glastyp: Laminerat säkerhetsglas, lägst 2(B)2 invändigt. Inget krav utvändigt. 5a. Glas i balkongräcke Nivåskillnad större än 2,0 m. Krav: Skydd mot skärskador, skydd mot fal

Standard Swedish standard · SS-EN 12600 . Glass in building - Pendulum test - Impact test method and classification for flat glass. Status Testerna har utförts i enlighet med balkongföreningens tekniska anvisningar och i tillämpliga delar ur standard SS-EN 12600:2002. Jämförande resultat från testet framgår av tabellen nedan. [PDF] Testet omfattar följande delmoment: Statisk belastning. Tung stöt. Brottbeteende glas

Byggnadsglas - Pendelprov - Motstånd mot tung stöt och

Säkerhetsglas, äldre säkerhetsglas kan också vara av lägre

Filmen monteras vanligen på insidan av fönstret. Polyesterfilmen har även splitterskydd. För glassäkring finns Europeiska normer, SS-EN 12600 och SS-EN 356 som filmerna uppfyller. Livslängd Invändigt monterad solskyddsfilm har en normal livslängd på 15-25 år About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Säkerhetsfilmen Safe 400 är en klar splitterskyddsfilm för personskydd klassad i Skyddsklass 2 enligt SS-EN 12600 (motsvarar tidigare Skyddsklass F2). Filmen håller samman rutan även när den krossas och förhindrar därigenom att splitter sprids, vilket minskar risken för personskador SS EN 12600 1 2 3. Glas i sidoljus Krav: Skydd mot skärskador Glastyp: Under 0,6 m från golv/mark (inne/ute) Härdat säkerhetsglas, lägst 1(C)2 eller laminerat säkerhetsglas, lägst 2(B)2 4. Glas i dörr (helglas) Krav: Skydd mot skärskador och sammanstötnin

klass 2 enligt SS EN 12600 14. Glas i hiss, dörrsidan, placerade lägre än 3,5 m över golv Krav: Skydd mot skärskador och sammanstötning Glastyp: Laminerat säkerhetsglas, enligt SS EN 81 13 0 14 16. Glas i hiss, schaktsidan, placerat lägre än 2,5 m över golv Krav: Skydd mot skärskador och sammanstötnin Vi utför montage av solskyddsfilm, säkerhetsfilm, fönsterfilm och designfilm i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg. enligt SS EN 12600 6. Glasparti i yttervägg Bröstning mindre än 0,8 m. Fallhöjd över 2 m. Krav: Skydd mot skärskador och fall genom glas Glastyp: Laminerat säkerhetsglas, lägst 2(B)2 invändigt. Inget krav utvändigt. 5a. Glas i balkongräcke Nivåskillnad större än 2,0 m. Krav: Skydd mot skärskador, skydd mot fal

Frågor & svar Skyddsglas och säkerhetsgla

Thermal insulating products for building applications - Determination of freeze-thaw resistance - SS-EN 12091:2013This European Standard specifies the equipment and procedures for determining the effect of successive cycling from dry conditions at -20 °C to wet condition.. SS-EN 12600 - Pendlande dubbla däck (50 kg) Standard ersätter SS 224426 samt SS 224455 SS-EN 13123/13124-2 Skyddsglas/Beskjutningsskydd: SS-EN 1063 Klass Vapen: Kaliber Avstånd (m) Utgångshastighet (m/s) Antal skott: Hammerglass-produkt: BR1: Handeldvapen/Gevär .22 LR: 10 360 m/s: 3 Termiskt härdat säkerhetsglas enligt SS-EN 12150-2, som klarar lägst klass 1(C)2 eller laminerat säkerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar lägst 2(B)2 enligt SS-EN 12600 bör användas i: - Glasräcken - Glasytor i entréer och kommunikationsutrymmen om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 1,5. Standard Swedish standard · SS-EN 12091 . Thermal insulating products for building applications - Determination of freeze-thaw resistance. Status Detta är ett generellt sammandrag av Boverkets regler och normer. Kontakta gärna oss om du har frågor om vilka regel, normer eller glasval som gäller för ditt objekt. Våra stolpar/skenor/beslag mm i våra modeller på räcken är CE märkta och testade för den Svenska marknaden enligt Boverkets normer SS EN 12600 samt EN 1090-1

Utstakning av ny byggnad;E;Mätning;Situationsplan. Tillgänglighet i den nya byggnaden är tillfredsställande löst avseende tröskelhöjder, bredd på dörröppningar och krav på fria mått;E;Mätning;BBR 3. Takkonstruktion uppfyller krav avseende dimensionering, material, och utförande. Diffusionsspärrar, värmeisolering och vindskydd. Med tanke på att glass är ett sprött material utan plastisk kapacitet blir dess motstånd under stötförlopp av stor intresse. Detta speciellt med tanke på att ett flertal balustrader och glasfasader måste, enligt regelverk, kunna ta emot tunga stöt. Ofta kontrolleras sådana glaselement m.h.a. standarden SS EN 12600

Insynsskydd | Film-itMontagefilm Ekerum - PolyPlank AB - YouTubeLLumar - Solfilmsprodukter AB

Standard - Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av

Glass in building - Pendulum test - Impact test method and classification for flat glass - SS-EN 12600This European Standard specifies a pendulum impact test method for single flat panes of glass for use in building 8:353 Skydd mot skärskador. Glasytor ska utformas så att risken för skärskador begränsas. (BFS 2008:6). Allmänt råd*. Termiskt härdat säkerhetsglas enligt SS-EN 12150-2, som klarar lägst. Klass 1 (C)2 eller lammellglas som säkerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar. lägst klass 2 (B)2 enligt SS-EN 12600 bör användas i We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website Mekanisk provning och utvärdering av byggprodukter. Utvärdering av mekaniska egenskaper hos olika typer av byggkomponenter. Vi utför både standardiserad och ackrediterad provning samt specialiserad provning på komponenter och produkter. För vissa produkter kan vi även erbjuda certifiering i enlighet med aktuell standard kerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600 bör användas. Krav på personsäkerhet Boverkets byggregler, BBR, finns för att undvika person skador i byggnader och gäller både vid nybyggnationer och vid ändringar av befintliga byggnader

Skyddsfilm för fönster Skyddsfilm mot inbrott Hammerglas

Building glass - Safety glazing - Heavy body impact testing - SS 22442 Besvara nu frågorna här nedanför. Dina svar ger oss den information vi behöver för att kunna utforma Din kontrollplan på bästa sätt. Standard KP. JA (Admin) Inglasning av uterum. Inglasat uterum. Byggnadsarbeten har ej påbörjats innan startbesked;E;Övervakning;PBL 10 Kap Termiskt härdat säkerhetsglas enligt SS-EN 12150-2, som klarar lägst klass. 1(C)2 eller laminerat säkerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar lägst. klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600 bör användas i - glasräcken-- glasytor i entréer och kommunikationsutrymmen om avståndet frå

Frågor & svar Skyddsklasser fönster Hammerglas

Dina svar ger oss den information vi behöver för att kunna utforma Din kontrollplan på bästa sätt. Standard KP. JA (Admin) Inglasning av balkong. Byggnadsarbeten har ej påbörjats innan startbesked;E;Övervakning;PBL 10 Kap. Det rivnings- och byggavfall som uppkommit är omhändertaget på rätt sätt;E;Inventering;Naturvårdsverkets Handbok Klassning SS-EN 12600 och SS-EN 356, P1A till P3A Boverkets byggregler. Krav på personsäkerhet i Boverkets byggregler (BBR). Denna information är en hjälp och vägledning vid val av glas och beslag för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler, avsnitt 8, Säkerhet vid användnin SS-EN-12600 Glass in building - Pendulum test - Impact test method and classification for flat glas Provning med tung stöt utfördes enligt tillämpliga delar i SS-EN 12600:2002. Notera att provningsförfarandet är anpassat till provföremålet. Figur över provningsförfarandet redovisas nedan. Räckesprofilen skruvades fast på kantsidan respektive uppepå montagefixturen enligt uppdragsgivarens anvisningar

Skyddsklass 2 el — shop electronics with best prices, fast

funktion, exempelvis personsäkerhet enligt SS EN 12600 och ljudisolering enligt SS EN ISO 140‐3. Se vidare på företagets hemsida www.glascentrum‐mtk.se Minkvägen 4 352 45 VÄXJÖ Tel 0470‐27940 www.glascentrum‐mtk.s exempelvis personsäkerhet enligt SS EN 12600 och ljudisolering enligt SS EN ISO 140-3. Se vidare på företagets hemsida www.glascentrum-mtk.se Minkvägen 4 352 45 VÄXJÖ Tel 0470-27940 www.glascentrum-mtk.s standard SS-EN 12600 Om möjligt ska provobjektets dimensioner vara lika som de kommer att utföras till beställare. Provobjekt som testats och blivit godkänd får utföras med max 25 % avvikelse i horisontalled (gäller distansmått) och max 10 % i vertikalled, detta gäller unde

Pilkington Optiphon™ClickItUp Glasräcke - designa och köp glasräcke från

Förklaring av standarder för glas - Professionellt

T.ex (SS-EN 12600 och SS-EN-356). Livslängden ligger allt ifrån 15 till 25 år beronde på hur utsatt den sitter. Filmen reducerar 99% av UV-strålning och samt minskar blekningsprocessen med ca 40%. Det finns även filmer som är godkänt av sprängämnen Räcken och ledstänger är viktiga för att undvika fall från höjder och som balansstöd vid nivåskillnader eftersom även små nivåskillnader kan vara riskabla om de inte uppmärksammas. För den som har gång- eller balansproblem är räcken och ledstänger mycket viktiga. För äldre är fallolyckor den vanligaste olycksorsaken, särskilt fall i trappor som ofta får allvarliga. ClicktiUp®Balcony och CiU Fixed/Balcony är är testade hos RISE enligt SS-EN 12600:2002 tung stöt samt i UK för att uppfylla British Standard BS6180. Hur mycket vind tål räcket? ClickitUp® klarar vindar upp till 22 m/s i uppfällt läge. CE-märkt enligt maskindirektivet 2006/42/EG Vi tester ClickitUp® i henhold til SS-EN 12600:2002 Tunge stød, så du kan føle dig sikker i forvisningen om, at vores produkter holder en høj standard på markedet. Læs mere om vores kvalitet. Glasgelændere til forskellige behov

Splitterskyddsfilm - Säkerhetsfilm | Film-it

Härdat glas, lamellglas som säkerhetsglas

Skydd vid sammanstötning mot glasytor Till 72 § Provningsmetoder för motstånd mot tung stöt och klassindelning för planglas finns i SS-EN 12600. Om glasytan är oskyddad och avståndet mellan underkant glasyta och golv är mindre än ²,5 meter bör glaset vara utfört av härdat eller laminerat säkerhetsglas i kommunikationsutrymmen för att förhindra skärskador motståndsklass SS-EN 12600 • Tillverkas i tjocklekarna 8,8, 9,1, 10,8, 12,8 och 13,1 mm • •Kan bearbetas som vanligt laminerat glas • Kombinera gärna med våra övriga funktionsglas •för värmeisolering, solskydd, brandskydd, sak- och personskydd, självrengöring och dekor. • För mer fakta: Sök på vår hemsida, studer Testaamme ClickitUp®-lasikaiteet iskunkestävyyttä koskevan standardin SS-EN 12600:2002 mukaisesti, jotta voitte olla varmoja siitä, että tuotteemme ovat korkealaatuisia. Lue lisää laadustamme. Lasikaiteet eri tarpeisiin. Tyylipuhtaat ja elegantit lasikaiteemme on tarkoitettu maantasolle ja yli kahden metrin korkeuteen

UTVÄNDIG FILM HELIOS - SolFilmsProdukter A

Provning med tung stöt utfördes enligt tillämpliga delar i SS-EN 12600:2002. Notera att provningsförfarandet är anpassat till provföremålet. Figur över provningsförfarandet redovisas nedan. Räckesprofilen skruvades fast uppepå montagefixturen enligt uppdragsgivarens anvisningar För att ett glas ska uppfylla de grundläggande kraven avseende personsäkerhet ska de vara prövade för säkert brott enligt SS-EN 12600. De lägre klasserna uppfylls praktiskt taget med vilket laminerat eller härdat glas som helst. I BBR stycke 8:352 går det att läsa gällande skydd mot fall genom glas enligt SS-EN 12600 bör användas i - glasräcken, - glasytor i entréer och kommunikationsutrymmen om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 1,5 meter, - glasytor i enskilda bostadslägenheter om avståndet från glasytans underkan 1(B)1 enligt SS-EN 12600 och finns även som skyddsglas klassade enligt SS-EN 356 Bra bullerskydd i tvågla och treglas isolerrutor Pilkington Optiphon™ kan kombineras med andra Pilkington-produkter till ett multifunktio-nellt bullerdämpande enkelglas såväl som till isolerrutor med ytterligare fördelar, såsom ligt SS-EN 14449 som klarar lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600 bör användas. Ur BBR:s regler om öppningsbara fönster och säkerhetsbeslag 8:10:12 I utrymmen där barn kan förväntas vistas utan ständig tillsyn av vuxna ska öppningsbara fönster, balkongdörra

Svensk Standard Ss-en 1176-1:201

Klassning SS-EN 12600 och SS-EN 356, P1A till P3A Hammerglass - den okrossbara rutan. Lösningen mot inbrott & vandalism med krossade fönster och fasadglas, se vår demonstrationsvideo Stöt SS-EN 12600 Byggprodukter Ja 2 Nej SS-EN 356 Byggprodukter Ja 2 Nej SS-ISO 8270 Fönster och dörrar Ja 2 Nej Dörrar Stötupptagning SS-EN 949 Fönster och dörrar Ja 2 Nej SS-EN 950 Fönster och dörrar Ja 2 Nej Tryckhållfasthet SS-EN 1052-1 Byggnadsmaterial Ja 2 Nej SS-EN 1097-11 Byggnadsmaterial Ja 2 Ne

Pilkington Optiphon

Glaset ska tillsammans med sin infästning klara klass 2 enligt SS­EN 12600, för att förhindra nedstörtning vid ett eventuellt bräckage. Detta förtydligas ytterligare enligt avsnitt 7 där det även hänvisas till Balkongföreningens metodbeskrivning. De olika godkännandekriterierna motsäger inte varandra Vi arbetar också med MAXAM's produkter som MAXAM 175 Repairfilm, orginalet som tillfälligt lagar ett fönsterglas när det gått sönder och dessutom är klassificerad enl. SS EN 12600 klass 2B2. Närliggande bilaffäre på glas för personsäkerhet (enl. SS-EN 14449 och SS-EN 12600). konstruktionens godkännanden. Om Pilkington Pyrostop® och Pilkington Pyrodur® skall användas i icke godkänd ramkonstruktion skall montaget även då följa nedanstående anvisning. Då skall hela konstruktionen, dvs glas, ram och montage,

Provningsmetod för motstånd mot tung stöt och klassindelning finns i SS-EN 12600. 8:351 Skydd mot sammanstötning. Stora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar ska vara tydligt markerade. Allmänt råd. Markeringarna bör avvika mot bakgrunden och vara synliga för både stående och sittande personer Glasytor och infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa. Allmänt råd. Provningsmetod för motstånd mot tung stöt och klassindelning finns i SS-EN 12600. 8:351 Skydd mot sammanstötning . stöt - Uppslagsverk - NE . Konflikter beskrivs som en strid, en tvist, en slitning eller en stridig-het (Lilla Focus, 2000) erat säkerhetsglas enligt standarden SS-EN 14449 som klarar klass 2(B)2 enligt standarden SS-EN 12600 krav på skydd mot fall genom glas. Skydd mot skärskador. Skärskador vid fall genom glas i byggnader kan ge upphov till mycket allvarliga skador för den som råkar ut för det ; Laserpekare Sveriges 40 bästa laserpekare - från 39 k